Registreeru

NB! Kõikide väljade täitmine on kohustuslik

Kontoinfo

Arveldusinfo ja eelistused

Ööhunt

Nissan Leaf : 2 eurot tund kl 22.00 kuni 6.00, edasi 6 eurot tund, ilma päevalaeta +3 senti iga läbitud kilomeeter, laadimine hinna sees

Toyota Prius : 2 eurot tund kl 22.00 kuni 6.00 edasi 6 eurot tund, ilma päevalaeta +10 senti iga läbitud kilomeeter, kütus hinna sees

Rendisessioooni miinimumtasu 1 tund, edasi minutipõhiselt 

Paketi vahetus 1 kuulise ette teatamisega kuni 2 korda aastas

Kuutasuga

Kuutasu 29 eurot

Nissan Leaf : 3 eurot tund kuni 39 eurot ööpäevas, laadimine hinna sees

Toyota Prius : 5 eurot tund kuni 39 eurot ööpäevas +10 senti iga läbitud kilomeeter, kütus hinna sees

Rendisessioooni miinimumtasu 1 tund, edasi minutipõhiselt kuni ööpäevahinna täitumiseni

Paketi vahetus 1 kuulise ette teatamisega kuni 2 korda aastas

Tavapakett

Nissan Leaf : 4 eurot tund kuni 39 eurot ööpäevas, laadimine hinna sees

Toyota Prius : 6 eurot tund kuni 39 eurot ööpäevas +10 senti iga läbitud kilomeeter, kütus hinna sees

Rendisessioooni miinimumtasu 1 tund, edasi minutipõhiselt kuni ööpäevahinna täitumiseni

Leping

Leping lühirenditeenuse osutamiseks

1. Üldsätted

1.1.Käesolevaga sõlmivad Minirent OÜ, registrikood 12037876, asukoht Planeedi 4, Tallinn (edaspidi nimetatud Minirent, Minirent OÜ või osapool) ja füüsiline või juriidiline isik (edaspidi nimetatud Klient või osapool), edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, elektriautode lühirendi lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

1.2. Lepingus suure algustähega kasutatud mõisted omavad järgmist tähendust:

Autoriseerimisvahend – mobiiltelefon.mobiil id või muu tehniline vahend, mille abil tuvastatakse konkreetne Kasutaja, kes alustab Teenuse kasutamist;

Eraklient - füüsilisest isikust klient;

Minirent OÜ, kes sõlmib Klientidega, muudab ja lõpetab Lepingut, samuti nõuab Kliendilt Lepinguliste kohustuste täitmist;

E-toiming: e-teeninduse või terminalseadme kaudu Kliendi poolt tehtud tehing või osapoolte poolt sooritatud toiming, mis omab õiguslikult siduvaid tagajärgi;

Ettemaks: Minirent  poolt määratud arvelduskontole Teenuse eest ettemaksuna kantud rahasumma;

Isikuandmed: Minirent Teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

Kasutaja: Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendi nõusolekul ja vastutusel kasutab reaalselt Teenust;

Kliendiinfo: Minirent OÜ infotelefon Klientide teenindamiseks ja nõustamiseks;

Klient: füüsiline isik, kes on sõlminud Lepingu Teenuse kasutamiseks või Äriklient;

Koduleht: Minirent veebileht aadressil www.minirent.ee;

Krediidilimiit: Kliendile kehtiv rahaline piirsumma, mille ulatuses Klient võib kasutada Teenuse kasutamisel krediiti. Krediidilimiit lähtub Kliendi maksekäitumisest ja Teenuse kasutusest.

Laadimisvõrk: Eestisse paigutatud elektriautode kiirlaadijad;

Leping: Minirent ja Kliendi vahel sõlmitav käesolev kokkulepe Teenuse kasutamiseks koos selle lahutamatute lisadega;

Lisateenus: teenus, mida Minirent peab Kliendile temapoolsest Lepingu rikkumisest tulenevalt osutama ning mille eest tasub Klient vastavalt Teenuse lisateenuste hinnakirjale;

Kasutajakonto: Kliendile Lepinguga antud konto, mille omanikule Minirent osutab Teenust;

Kindlustusandja: äriühing, kellega Minirent on sõlmitud Teenuse osutamiseks kasutatavatele Sõidukitele kindlustusleping;

Omavastutus: rahasumma, mille ulatuses vastutab Klient kindlustusjuhtumi korral;

Parkimiskorraldus: kinnistu või piiratud asjaõiguse omaniku korraldused ja juhised Sõidukite parkimiseks tema territooriumil;

Rendipunkt: Kodulehel fikseeritud asukoht Teenuse kasutamise alustamiseks või lõpetamiseks;

Rendisessioon: periood, mille jooksul Klient kasutab aktiivselt Teenust s.t. on kasutamise fikseerinud Autoriseerimisvahendi abil, on avanud Sõiduki ukse ja hakanud Sõidukit kasutama. Sõiduki broneerimisel algab Rendisessioon Sõiduki ukse avamisest, kui Klient avab Sõiduki ukse ja alustab Sõiduki kasutamist 30 minuti jooksul arvates broneeringu algusest, sealjuures algab sellisel juhul Teenuse tasu arvestus ukse avamisele järgnevast 5. minutist. Juhul, kui Klient ei ava Sõiduki uksi ja ei alusta Sõiduki kasutamist 30 minuti jooksul arvates broneeringu algusest, algab Rendissessioon ning Teenuse tasu arvestus 30. minutil arvates broneeringu algusest;

Salasõna: Kliendi poolt valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis kinnitab Kliendi identifitseerimist;

Sõiduk: Teenuse osutamiseks kasutatav hübriidauto või täiselektriline sõiduk;

Teenus: Minirent poolt Lepingu alusel Klientidele osutatav Sõidukite lühirenditeenus;

Teenuspakett ehk hinnapakett: fikseeritud Teenuse kogum, millele vastab Minirent hinnakirjas toodud rahasumma;

Trahv: rahasumma, mille Klient kohustub tasuma Lepingu rikkumise või Teenuse kasutamisega seoses toime pandud õigusrikkumiste eest, sealhulgas Lepingus ning Lepingu lahutamatuks osaks olevas Trahvide nimekirjas fikseeritud trahvid, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide alusel kehtestatud trahvid (nt viivistasud) ning kolmandate isikute poolt määratud leppetrahvid (nt eraparklate kasutustingimuste rikkumisega seotud trahvid);

Äriklient – juriidilisest isikust klient ja füüsilisest isikust ettevõtjast klient, kes on sõlminud Lepingu füüsilisest isikust ettevõtjana.

1.3. Lepingus mõistetakse mitmuses kasutatud termineid ja mõisteid ka ainsuses, kui Lepingu sisu seda võimaldab, ja vastupidi, ainsuses kasutatud termineid ja mõisteid mõistetakse ka mitmuses, kui Lepingu sisu seda võimaldab.

1.4.Kliendile osutatakse Lepingu alusel Teenust Eesti Vabariigi territooriumil.

1.5. Lepingut sõlmides kinnitab Klient, et:

1.5.1. on tutvunud ja nõus Lepingus, sh kõigi Lepingu lahutamatuks osadeks olevates dokumentides kehtestatud tingimustega, sh Teenuse hinnakirjaga, Trahvide nimekirja ja määradega ning Lisateenuste hinnakirjaga, need on talle arusaadavad ning ta kohustub Lepingu tingimusi täitma;

1.5.2. on esitanud enda kohta tõesed andmed; 

1.5.3. on järginud kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud Lepingus toodud kohustuste võtmiseks;

1.5.4. Ärikliendil on Lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;

1.5.5. Eraklient on andnud nõusoleku töödelda Minirent OÜ-l ja tema Minirent OÜl oma isikuandmeid, sealhulgas ees- ja perekonnanime, isikukoodi, mobiiltelefoninumbrit ning postiaadressi;

1.5.6. on andnud Minirent OÜ-le ja tema Minirent OÜle Lepingu kehtivuse ajaks nõusoleku töödelda Teenuse osutamise käigus teatavaks saavaid andmeid, sealjuures töötleb Minirent  andmeid teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil selleks, et pakkuda Kliendile personaalsemaid, mugavamaid ja soodsamaid lahendusi Teenuse osutamisel;

1.5.7. juhul, kui Teenuse kasutamine eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse Teenuse osutamisega, nõustub ta enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega;

1.5.8. Eraklient on nõustunud sellega, et Lepingu rikkumise korral Kliendi poolt, on Minirent OÜ-l õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Minirendile teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

2. Lepingu ese. Lepingu osad

2.1.Käesoleva Lepingu esemeks on Minirent poolt Kliendile Teenuse osutamine kõikide Rendipunktide kaudu.

2.2. Lepingu lahutamatute osadena käsitletakse muuhulgas Teenuse hinnakirja, Trahvide nimekirja ja määrasid, Lisateenuste hinnakirja ja Teenuse kirjeldust, mis on avalikustatud Minirent Kodulehel.

3. Sõiduki üleandmine ja Rendisessiooni lõpetamine

3.1.Sõiduk loetakse Kliendi valdusesse üle läinuks, kui Klient alustab Autoriseerimisvahendit kasutades ning Sõiduki ust avades Rendisessiooni.

3.2.Sõiduk loetakse Minirent OÜ-le tagastatuks, kui Klient lõpetab Autoriseerimisvahendit kasutades Rendisessiooni, sealjuures Rendisessiooni lõpetamisel fikseerib Minirent automaatselt Sõiduki geograafilise asukoha ning rakendab vastavalt sellele Rendisessiooni tasu.

4. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus

4.1. Kliendil on õigus:

4.1.1. kasutada Teenust vastavalt osapoolte vahel sõlmitud Lepingule, kehtivatele hinnakirjadele, Teenuse kirjeldusele;

4.1.2. registreerida Kasutajakonto omanik ja salasõna;

4 4.1.3. kasutada e-teenindust e-toimingute tegemiseks vastavalt selle võimalustele;

4.1.4. laadida Sõidukit tasuta avalikus Laadimisvõrgus või autos olevat laadijat kasutades isiklikus võrgus seadet kahjustamata;

4.1.5. saada Minirent OÜlt Lepinguga seonduvat teavet;

4.1.6. saada informatsiooni temale kehtestatud Krediidilimiidi kohta E-teenindusest ja Kliendiinfost;

4.1.7. tasuda Minirent OÜ-le talle tulevikus osutatavate või vahendatavate Teenuste eest Ettemaksu, sh tasuda Ettemaksu Krediidilimiidi suurendamiseks või uuesti avamiseks;

4.1.8. taotleda Minirent OÜlt arvete ja muu informatsiooni saamist elektrooniliselt või muul kokkulepitud viisil;

4.1.9. esitada Minirent OÜle kirjalikke avaldusi, pretensioone ja ettepanekuid,sealjuures on pretensiooni esitamise tähtaeg 10 tööpäeva arvates pretensiooni aluseks oleva sündmuse toimumisest;

4.1.10. Leping ettenähtud korras üles öelda, s.h juhul, kui Minirent muudab ühepoolselt Lepingu tingimusi, Teenuse hinnakirja, Trahvide nimekirja ja/või Lisateenuste hinnakirja. Eraklient võib Lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest, sellisel juhul on Eraklient kohustatud Minirent OÜ-le esitama kirjaliku taganemisavalduse e-kirjaga ning tasuma kuni Lepingust taganemiseni kasutatud Teenuse eest;

4.1.11. saada teavet tema andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

4.1.12. seoses isikuandmetega (seadusest tulenev õigus) on Erakliendil õigus:

4.1.12.1. saada Minirent OÜ-lt tema isiku kohta kogutud teavet ja tema kohta käivaid Isikuandmeid;

4.1.12.2. nõuda Minirent OÜ-lt t Lepingus ettenähtud juhtudel Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning Isikuandmete parandamist ja delikaatsete isikuandmete kustutamist pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

4.1.12.3. nõuda kahju hüvitamist, kui Erakliendile on tekkinud kahju seoses tema Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega Minirent OÜ  poolt.

4.2. Klient on kohustatud:

4.2.1. täitma Lepingut;

4.2.2. kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras vastavalt Sõiduki sihtotstarbele ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult;

4.2.3. kasutama Sõidukit ainult Eesti Vabariigis; 

4.2.4. mitte kasutama Sõidukit väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, kaubaveoks, teenuse osutamiseks kolmandatele isikutele, loomade veoks, s.h lemmikloomade transpordiks ja autospordivahendina; 4.2.5. ühendama Sõiduki Rendisessiooni lõpetades Rendipunktis asuva kiirlaadijaga ning panema Sõiduki laadima, kui laadija ei ole hõivatud;

4.2.6. tasuma õigeaegselt Teenuse ja Lisateenuste arveid ning maksma Trahve vastavalt Lepingus fikseeritud arvelduste korrale;

4.2.7. ise jälgima talle Minirent poolt kehtestatud Krediidilimiiti. Krediidilimiidi ületamisel on Minirent OÜ-l õigus piirata või lõpetada Kliendile Teenuse osutamine;

4.2.8. juhul, kui ühekordne Rendisessioon ületab 72 tundi, uuendama Rendisessiooni enne kehtiva Rendisessiooni lõppemist;

4.2.9. hüvitama Minirent OÜ-le kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju osas, mida Kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Kliendile, vastutab Klient ka juhul, kui ta ei olnud kahju tekkimises süüdi;

4.2.10. Juhul, kui Kindlustusandja hüvitab Minirent OÜ-le kahju, mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt Klient, väheneb vastavas osas Kliendi hüvitamiskohustus Minirent ees;

4.2.11. esimesel võimalusel informeerima Minirent OÜ-d järgmistest asjaoludest:

4.2.11.1. oma nime/ärinime, aadressi, kontakttelefoni või teiste Kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;

4.2.11.2. Lepinguga seotud kontaktisiku(te) või Kasutaja(te) muutumisest;

4.2.11.3. oma või Minirent OÜ isikut tõendava dokumendi vargusest või kaotsiminekust;

4.2.11.4. salasõna, e-teeninduse parooli või mõne teise osapoolte vahelise suhtluse parooli teatavaks saamisest kolmandale isikule;

4.2.11.5. Kliendi kasutuses oleva Autoriseerimisvahendi kaotsiminekust või vargusest;

4.2.11.6. tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või talle pankrotihoiatuse tegemisest;

4.2.11.7. Ärikliendi puhul isiku lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimise menetluse algatamisest;

4.2.11.8. asjaoludest, mis võivad takistada või teha võimatuks Lepingu nõuetekohase täitmise;

4.2.12. kasutama Lepingu alusel Teenuse tarbimisel üksnes Minirent poolt selleks väljastatud paroole vms autoriseerimiseks vajalikke andmeid; 

4.2.13. mitte andma Autoriseerimisvahendeid kolmandatele isikutele Teenuse kasutamise, osutamise või vahendamise eesmärgil. Klient on kohustatud Minirent OÜ esimesel nõudmisel koheselt rikkumise lõpetama, hüvitama Minirent sellise tegevusega põhjustatud kahju ning tasuma Minirent OÜ-le Trahvi Trahvide nimekirjas kehtestatud määras. Minirent OÜ-l on õigus vastav leppetrahvi nõue Kliendile esitada 6 kuu jooksul alates päevast, mil Minirent sai teada Kliendi poolt käesoleva punkti rikkumisest;

4.2.14. teavitama Minirent OÜ-d häiretest Teenuse kasutamisel sh Sõiduki tehnilistest probleemidest.

4.3.Kui Klient teatab Minirent OÜ-le Lepingu punktis 4.2.11 fikseeritud andmete muutustest, kannab Minirent Kliendi avalduses toodud aadressi, kontakttelefoni või teiste juriidiliste rekvisiitide muudatused Minirent andmebaasi hiljemalt avalduse laekumisele järgneva viie (5) tööpäeva jooksul.

4.4. Kui Klient ei ole teatanud Minirent OÜ-le kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis Lepingus fikseeritud kontaktandmete või teiste rekvisiitide muutustest, loetakse Minirent OÜ andmebaasi kantud andmete järgi edastatud dokumendid ja teave (saadetud arved, võlanõuded vms) Kliendi poolt kätte saaduks.

4.5. Klient on kohustatud järgima kõiki kohalduvaid õigusakte, sealhulgas:

4.5.1. täitma Liiklusseadust;

4.5.2. Teenuse kasutamise ajal omama vastava kategooria sõiduki kehtivat juhtimisõigust tõendavat dokumenti, sealjuures ei tohi juhiluba olla piiratud juhtimisõigusega;

4.5.3. täitma parkimisalal kehtivat Parkimiskorraldust;

4.5.4. enne igakordset väljasõitu veenduma Sõiduki korrasolekus ja jälgima seda teel olles (LS § 33 lg 2 p 2);

4.5.5. on Klient kohustatud tasuma Rendisessiooni käigus saadud liiklus- ja parkimistrahvid ning viivistasu otsused ja muud Sõidukiga liiklemisega seotud rikkumiste eest esitatud nõuded. Kui Minirent täidab eelnimetatud nõuded Kliendi eest, on Minirent OÜ-l õigus nõuda tasutud summade hüvitamist Kliendilt ning lisaks sellele ka Trahvi vastavalt Trahvide nimekirjale. Kui Klient saab Rendisessiooni käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Minirent OÜ-d Rendisessiooni lõppedes informeerima. Informeerimiskohustuse täitmata jätmise korral on Minirent OÜ-l õigus nõuda Kliendilt Trahvi võrdses summas käesolevas punktis viidatud Trahviga.

4.6. Klient on kohustatud tagama Sõiduki heakorra ja tehnilise seisundi, sealhulgas:

4.6.1. Sõiduki kasutamise alustamisel üle vaatama sõiduki seisukorra ning prügi või muude Sõiduki juurde mittekuuluvate esemete leidmisel Sõidukist, samuti Sõiduki kahjustuste (sh oluline määrdumine, katkised osad) avastamise korral teavitama sellest viivitamatult Minirent OÜ-d. Kui Klient eelnimetatud teavitust ei esita, vastutab Klient Sõiduki kahjustuste ja koristamata jätmise eest; 

4.6.2. tagastama Sõiduki tehniliselt samas seisukorras kui Sõiduk oli Rendisessiooni alustamisel;

4.6.3. Rendisessiooni lõpetamisel mitte jätma Sõidukisse isiklikke esemeid ja prügi ning lukustama uksed;

4.6.4. Rendisessiooni lõpetamisel on Klient kohustatud veenduma, et Sõiduki mootor ei töötaks, aknad ja uksed oleks suletud ja kolmandatel isikutel puuduks Sõidukile juurdepääs;

4.6.5. Sõidukis mitte suitsetama.

4.7. Juhul, kui Klient ei ole taganud Sõiduki punktis

4.6 nimetatud heakorda ja tehnilist seisundit, on Klient kohustatud:

4.7.1. hüvitama Sõiduki kaotatud, purunenud või vigastatud osade maksumuse, mida ei ole Kindlustusandja hüvitanud sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel;

4.7.2. tasuma purunenud rehvi remondikulud summas kuni 150 eurot ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada, siis kuni kahe uue rehvi soetamiskulud;

4.7.3. juhul, kui Sõiduki salong on Rendisessiooni ajal oluliselt määrdunud, hüvitama Minirent OÜ-le selle puhastamise ning Rendisessiooni eelse seisukorra taastamise kulud, s.h keemilise puhastuse kulu. 4.8. Kliendi kohustused rikete, kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral

4.8.1. Rendisessioonil tekkinud Sõiduki riketest ja vigastustest on Klient kohustatud Minirent OÜ-d viivitamatult teavitama ning lõpetama koheselt Sõiduki kasutamise, sealjuures ei tohi Klient Sõiduki juurest enne lahkuda, kui Minirent OÜ on andnud selleks selgelt loa. Lisaks peab Klient Minirent OÜle edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.

4.8.2. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama Minirent OÜ-d Sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Sõiduki. Samuti on Klient kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teavitama ka vastavalt politseid ja/või päästeteenistust.

4.8.3. Liiklusõnnetuses Sõidukiga osalenud Klient peab liiklusõnnetuse toimumise järgselt täitma kõiki liiklusõnnetust reguleerivaid liiklusseaduse sätteid.

4.8.4. Liiklusõnnetuse korral tuleb viivitamatult kutsuda sündmuskohale Minirent OÜ. Vajadusel on Klient kohustatud sündmuskohale kutsuma politsei, et fikseerida liiklusõnnetus või täita nõuetekohaselt blanketi “Teade liiklusõnnetusest“, mis on paigutatud Sõiduki kindalaekasse. Blanketi “Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentatsiooni koopia mitte esitamisel Minirent OÜ-le, hüvitab Klient liiklusõnnetusega tekkinud varalise kahju koguulatuses Minirent OÜ-lele.

8 4.9. Kliendi vastutus

4.9.1. Klient vastutab Rendisessiooni kestel Teenuse osutamiseks kasutatava Sõiduki heakorra eest.

4.9.2. Kliendi Rendisessiooni vältel kannab Klient Sõiduki juhusliku hävimise või Sõiduki ja selle seadmete kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole Kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

4.9.3. Klient vastutab Parkimiskorralduse või Liiklusseaduse või muust Sõiduki liiklemisega seotud rikkumisest tingitud nõuete tasumise (liiklustrahvid, viivistasud, leppetrahvid) eest.

4.9.4. Klient kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema Omavastutuse summaks Lisateenuse hinnakirjas nimetatud summa. Rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib Kliendi vastutus ulatuda ka 100%-ni Sõiduki maksumusest.

4.9.5. Klient vastutab Sõiduki Lepingule vastava kasutamise ja Teenuse kohta esitatud arvete õigeaegse tasumise eest ka juhul, kui Kliendi Autoriseerimisvahendit kasutab kolmas isik.

4.9.6. Klient vastutab Rendisessiooni kestel ka Sõidukisse paigaldatud tavalise laadimiskaabli ja Teenuse kirjelduse punktis 3.2 nimetatud liiklusohutuspaketi säilimise ja asjakohase kasutamise eest, nimetatud esemete kahjustumisel või kadumisel Sõidukist, on Klient kohustatud hüvitama Minirent OÜ-le sellega tekkinud kahju.

5. Minirent  õigused ja kohustused

5.1.Minirent OÜ-l ( punktides 5.1.1, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11 toodud õigused) on õigus:

5.1.1. nõuda Kliendilt kõigi Lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;

5.1.2. ühepoolselt muuta Lepingus sätestatud Teenuse kirjeldust, teavitades sellest Kliente Lepingus sätestatud korras;

5.1.3. ühepoolselt kehtestada ja muuta Teenuse ning Lisateenuste hinnakirja ja tingimusi ning Trahvide nimekirja ja määrasid, teavitades sellest Kliente Minirent Kodulehe kaudu;

5.1.4. osutada Kliendile Teenuse pakkumisel ühekordseid, lühiajalisi või perioodilisi soodustusi või korraldada tarbijamänge ja kampaaniad Minirent poolt sätestatud tingimustel;

5.1.5. ühepoolselt alustada ja/või muuta Teenuse pakkumist ja/või lõpetada Teenuse pakkumine, teatades sellest Kodulehe kaudu; 9 fikseerida ja säilitada Teenuse osutamiseks kasutatavate Sõidukite teekonnad GPS seadmete abil selliselt, et Sõidukite teekonnad on elektrooniliselt taas esitatavad vähemalt ühe aasta jooksul arvates teekonna läbimisest;

5.1.6. muuta Rendipunkte teavitades sellest Kliente Minirent kaardirakendus Kodulehe kaudu;

5.1.7. piirata Teenuse osutamist Lepingus või seaduses toodud korras;

5.1.8. öelda Leping üles Lepingus toodud korras;

5.1.9. Lepingu rikkumise korral töödelda ja edastada Kliendi Lepingut ning isikut puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele sissenõudmismenetluse läbiviimiseks, tagades vastavuse andmetöötluse suhtes kehtivatele õigusnormidele;

5.1.10. nõuda Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega kaasnenud kulutuste hüvitamist. 5.2.Minirent OÜ õigused Lepingu sõlmimisel:

5.2.1. Minirent OÜ-l on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel Ettemaksu, kui tema hinnangul on vajalik tagada maksekohustuse täitmine Minirent ees.

5.2.2. Minirent võib keelduda Lepingu sõlmimisest ja Lepingu ühepoolselt erakorraliselt üles öelda, kui:

5.2.2.1. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid;

5.2.2.2. isik andis Lepingu sõlmimisel ebatõeseid või puudulikke andmeid, s.h ilmneb, et Erakliendil või Kasutajal puudub kehtiv vastava kategooria sõiduki juhiluba;

5.2.2.3. füüsiline isik on alla 18-aastane või ta on piiratud teovõimega ning tal puudub seadusliku Minirent OÜ nõusolek;

5.2.2.4. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus või Äriklient on likvideerimisel.

5.3.Minirent esitab viie (5) tööpäeva jooksul arvates punktis 5.2.2 nimetatud asjaolude ilmnemisest asjakohases iseteeninduskeskkonnas teatise Lepingu sõlmimisest keeldumise või erakorralise ülesütlemise kohta.

5.4.Minirent alustab Teenuse osutamist üldjuhul samal tööpäeval, kuid mitte hiljem kui kümne (10) tööpäeva jooksul Lepingu sõlmimisest, kui osapooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnevad puudused, lahknevused või muud takistavad asjaolud, on Minirent OÜ-l õigus pikendada Teenuse avamise tähtaega ning taotleda avastatud puuduste kõrvaldamist, millest Minirent informeerib Klienti. Minirent OÜ-l on õigus Leping üles öelda, kui Klient ei kõrvalda esinenud puudusi määratud tähtajaks.

5.5.Minirent on kohustatud:

5.5.1. täitma Lepingut; 

5.5.2. osutama Klientidele Teenust vastavalt sõlmitud Lepingu tingimustele ja edastama Kliendile regulaarselt arveid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele. Arve esitatakse iga Teenuse osutamise kuu kohta Teenuse osutamise kuule järgneval kalendrikuul;

5.5.3. võimaldama Kliendile informatsiooni temale kehtestatud Krediidilimiidi kohta e-teeninduse, Kliendiinfo ja esinduse kaudu ja/või Kliendile saadetud Teenuse arvel;

5.5.4. väljastama Kliendi soovi korral Minirent OÜ kaudu talle teavet Teenuse, selle põhitingimuste, hinnakirjade ja esitatud arvete kohta;

5.5.5. korraldama Kliendilt ööpäevaringse hooldus- ja rikketeadete vastuvõtmise Kliendiinfo kaudu ning tagama Minirent OÜ poolt teabeandmise Kliendile Teenuse kasutuse juhiste kohta või ilmnenud rikke kõrvaldamise oletatavast tähtajast;

5.5.6. informeerima Kliente Minirent OÜ rekvisiitide, Teenuse, Teenuse hinnakirja, Trahvide nimekirja, Lisateenuste hinnakirja, Teenuse kirjelduse muudatustest Kodulehe kaudu;

5.5.7. läbi vaatama Kliendi kirjalikud kaebused hiljemalt 15 (viieteistkümne) ja muud ettepanekud ning avaldused hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates nende saabumisest Minirent OÜ-le;

5.5.8. hoidma saladuses andmeid Kliendi kohta ning tagama andmete saladuses hoidmise Minirent OÜ poolt, mis on Minirent OÜ-le teatavaks saanud Teenuse osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest või andmete avaldamise õigus tuleneb Lepingust;

5.5.9. tagastama Kliendile Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel Kliendi poolt tasutud Ettemaksu kasutamata osa.

5.6.Minirent vastutus Sõiduki rikke korral

5.6.1. Minirent ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad Kliendile tuleneda Sõiduki rikkest, mis on tekkinud enne Rendisessiooni või selle ajal ning kui seoses eelnevaga Rendisessioon katkeb või viibib.

6. Arvelduste kord

6.1.Minirent Teenuse tasude konkreetsed suurused ja Teenuse hinnapaketid, samuti Lepingu rikkumise korral Minirent OÜ-le tasumisele kuuluvate Trahvide määrad ning Lisateenuste hinnad on fikseeritud Lepingu lahutamatute osadena ning kättesaadavad Kodulehel, osapooled kohustuvad juhinduma Teenuse osutamise ajal kehtivatest hinnakirjadest ning Trahvide nimekirjast.

6.2.Kliendile osutatakse Teenust krediidipõhimõttel. Kliendil on õigus kasutada Teenust Krediidilimiidi ulatuses. Klient kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt punktis 6.1 nimetatud hinnakirjadele ning esitatud arvetele, kui osapooled ei lepi kokku teisiti. Minirent OÜ-l on õigus nõuda Kliendilt Ettemakse tasumist Lepingus toodud korras. 

6.3.Minirent OÜ-l on õigus võimaldada Kliendile Minirent OÜ Kodulehel fikseeritust erinevat Krediidilimiiti või osutada Teenust rahaliste piiranguteta. Minirent OÜ-l on õigus jätkata Teenuse osutamist Krediidilimiidi ületamisel.

6.4.Kliendile esitatakse arve, milles näidatakse eraldi igale Kasutajakontole osutatud Teenus, Lisateenused ning nende maksumus ja/või tasumisele kuuluvad Trahvid ja muud maksed. Arve maksetähtaeg on üldjuhul 7 kalendripäeva. Minirent OÜ saadab Kliendile arve Lepingus märgitud Kliendi e-posti aadressile või muul osapoolte vahel kokkulepitud viisil.

6.5.Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud rahasumma on Minirent OÜ-le laekunud.

6.6.Kliendil on õigus sõlmida Teenuse eest tasumiseks e - arve püsimakse leping pangaga. Klient vastutab arve tasumiseks piisavate vabade rahaliste vahendite olemasolu eest e - arve püsimakse lepinguga seotud pangakontol.

6.7.Klient ei vabane Teenuse eest tasumise kohustusest, kui ta ei ole väljastatud arvet kätte saanud. Klient on kohustatud koheselt teavitama Minirent OÜ-d, kui ta ei ole arvet kätte saanud hiljemalt Teenuse osutamisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. Kliendil on võimalus saada teavet arve suuruse kohta Minirent OÜ-st.

6.8. Minirent OÜ-l  on õigus Kliendilt nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tarbijakrediidilepingute puhul lähtub Minirent viivise sissenõudmisel VÕS §-dest 94 ja 113.

6.9.Kui Klient vaidlustab arve, esitades Minirent OÜ-le kirjalikus vormis pretensiooni arve kohta, siis Minirent vaatab esitatud pretensiooni läbi 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul. Arve maksetähtajaks tasumata jätmise korral on Minirent OÜ-l õigus Teenuse kasutamist piirata.

6.10. Juhul, kui Klient on tasunud Teenuse eest Ettemaksu, tehakse tasaarveldus Kliendile osutatud Teenuse eest järgnevatel arveldusperioodidel.

6.11. Minirent OÜ-l on õigus nõuda Kliendilt Lepingu kestuse ajal Ettemaksu juhtudel, kui Kliendi krediidivõimelisus ei ole piisav või kui Klient on rikkunud Lepingut. Kui Klient on tasunud edaspidi kuue (6) kuu jooksul nõuetekohaselt kõik esitatud arved, võib Minirent täiendavatest Ettemaksu nõuetest loobuda.

6.12. Lepingu lõppemisel tagastab Minirent Kliendi kirjaliku taotluse alusel Ettemaksu, mis ületab Kliendi poolt kasutatud Teenuse arveid. Nimetatud summa kannab Minirent Kliendi avalduse alusel ülekandega Kliendi pangakontole hiljemalt ühe (1) kuu jooksul Lepingu ülesütlemisest. Minirent ei tagasta allpooltoodud tingimustel Lepingu sõlmimisel tasutud Ettemakset, kui Lepingu sõlminud isik: 6.12.1. esitas teadvalt ebatõeseid, mittekehtivaid andmeid või võltsitud dokumente; või 6.12.2. esines ilma volitusteta teise isiku nimel.

6.13. Lepingu ülesütlemisel esitab Minirent Kliendile lõpparve hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast Lepingu lõpetamise kokkuleppe vormistamist. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks.

7. Teenuse osutamise piiramine

7.1.Teenuse osutamise piiramine võib toimuda Kliendi või Minirent OÜ algatusel. Teenuse osutamise piiramise ajal võib Minirent jätkata Kliendile kuutasu arvestamist, kui Klient on valinud vastava hinnapaketi. 

7.2.Kliendil on õigus taotleda Minirent OÜ-lt oma Kasutajakontole Teenuse osutamise piiramist. Minirent piirab Teenuse osutamist Kasutajakontole alates vastava avalduse saamise päevale järgnevast tööpäevast või avalduses soovitud päevast, kui see on eelnimetatud tööpäevast hilisem. Avalduses tuleb ära näidata soovitud Kasutajakonto Teenuse osutamise piiramise tähtaeg.

7.3.Autoriseerimisvahendi varguse korral tuleb Kliendil koheselt Minirent OÜle esitada Teenuse osutamise piiramise avaldus. Kuni Teenuse osutamise piiramiseni vastutab Klient tema Autoriseerimisvahendiga seotud ja osutatud Teenuse tasumise eest. Kirjeldatud asjaolude esinemisel piirab Minirent OÜ Teenuse osutamist soovitud numbrile erandkorras ka Kliendi suulise teate alusel. Suulise teate vastuvõtmisel on Minirent OÜl õigus esitada Kliendile andmebaasi info põhjal küsimusi Teenuse osutamise piiramist taotleva Kliendi kohta, et kontrollida isikusamasust.

7.4.Minirent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist, kui see on vajalik Teenuse rikke kõrvaldamiseks, Sõidukite või Laadimisvõrgu remondiks või hoolduseks, millest Minirent teavitab Kliente eelnevalt Kodulehel.

7.5.Minirent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist allpooltoodud asjaolu(de) lahendamiseni eelkõige, kui:

7.5.1. Kliendile osutatud Teenuse maksumus ületab temale kehtiva Krediidilimiidi;

7.5.2. Klient on hilinenud temale osutatud Teenuse eest tasumisega üle 3 (kolme) kalendripäeva;

7.5.3. Kliendi suhtes toimub pankrotimenetlus või on algatatud Ärikliendi likvideerimis- või sundlikvideerimise menetlus;

7.5.4. Klient ei ole teatanud Minirent OÜ-le oma postiaadressi või teiste rekvisiitide muutumistest, samuti kui Kliendi arve(d) tagastatakse Minirent OÜ-le märkega, et Klient ei asu antud aadressil, keeldub posti vastu võtmast vms;

7.5.5. Klient on Teenuse kasutamisega häirinud teisi Teenuse kasutajaid, häirinud Teenuse toimimist, Laadimisvõrgu ja sellega seotud seadmete funktsionaalsust;

7.5.6. ilmneb, et Lepingu sõlminud isikul puudusid volitused Lepingu sõlmimiseks;

7.5.7. Lepingu sõlmimisel või hiljem on Klient esitanud Minirent OÜ-le ebaõigeid andmeid;

7.5.8. Minirent OÜ-le on saanud teatavaks, et isik kasutab ebaseaduslikult omandatud Autoriseerimisvahendit;

7.5.9. Minirent OÜ-le on saanud teatavaks, et keegi kolmas isik kasutab Kliendi huvide vastaselt Teenust;

7.5.10. piiramine tuleneb õigusaktidest.

7.6.Minirent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist ja keelduda Kliendile krediidi põhimõttel Teenuse osutamisest pärast Kliendi poolt tasutud Ettemaksu realiseerimist, kui Klient on olnud eelnevalt Minirent OÜ-le võlgu tema nimel sõlmitud Lepingu alusel, tasunud korduvalt arveid viivitamisega või on alust kahelda Kliendi maksejõulisuses. 13

7.7. Lepingu punktides 7.4. või 7.5. toodud asjaolude ära langemisel taastab Minirent Kliendile Teenuse osutamise 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kui Lepingut ei ole vahepeal lõpetatud.

8. Lepingu ülesütlemine ja lõpetamine

8.1. Lepingu lõpetamine võib toimuda Kliendi või Minirent OÜ algatusel või osapoolte kirjalikul kokkuleppel.

8.2.Kliendil on õigus Leping selles toodud tingimustel üles öelda. Kliendil on õigus Leping ette teatamata üles öelda igal ajal. Lepingu ülesütlemiseks on Klient kohustatud esitama Minirent OÜ-le vastava kirjaliku avalduse.

8.3. Lepingu ülesütlemise avalduse saamisel lõpetab Minirent Kliendile Teenuse osutamise hiljemalt avalduse saamisele järgneva tööpäeva jooksul, kui osapooled ei lepi kokku teisti.

8.4.Minirent OÜ-l on õigus lõpetada Teenuse osutamine Kliendile, teatades sellest Kliendile kirjalikult või tema sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kalendrikuu ette.

8.5. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu ülesütlemist kasutatud Teenuse eest.

9. Vastutus

9.1.Minirent OÜ poolt Lepingu süülise rikkumise korral on Kliendil õigus nõuda Minirent OÜ-lt talle rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Minirent ei ole vastutav mistahes muude Kliendil tekkida võivate kahjude eest ega ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.

9.2.Osapool ei vastuta oma Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui osapool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu tulemusena on osapoole võime Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ainult osaliselt mõjutatud, vastutab osapool nende kohustuste täitmise eest, mille täitmist vääramatu jõud ei takistanud.

9.3.Klient vastutab Teenuse kasutamise tulemusena Minirent OÜ-le tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

10. Lõppsätted 

10.1. Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei loeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus (välistav tingimus).

10.2. Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

10.3. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel. 

10.4. Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest õigusaktidest. Seaduste muutumisel muudetakse sellest tuleneva vajaduse korral Lepingut põhimõttel, et osapoolte kohustuste ulatus ja maht jääksid võimalikult samaks. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui mõni üldtingimuste säte peaks osutuma tulevikus kehtetuks.

10.5. Minirent OÜ-l on õigus muuta Lepingus sätestatud Teenuse kirjeldust, Teenuse hinnakirja, Lisateenuste hinnakirja ja Trahvide nimekirja ning määrasid. Muudatustest teavitatakse Minirent OÜ Kodulehel või muul mõistlikul viisil vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste kehtima hakkamist. Eelpoolnimetatud etteteatamise tähtaega ei kohaldata eelnimetatud hinnakirjade või Trahvide nimekirja muudatuste puhul, millega kaasneb Teenuse hinnalangus, Trahvide summa vähendamine või uute teenuspakettide lisandumine Teenuse hinnakirja. Informatsiooni muudatuste kohta saab Minirent OÜ Kodulehelt.

10.6. Kui Klient ei ole nõus Lepingu punktis 10.5. nimetatud tingimuste muutmisega, on tal 1 (ühe) kuu jooksul alates muudatuste kohta teate avaldamisest võimalus Leping üles öelda. Kui Klient 1 (ühe) kuu jooksul alates tingimuste muutmise kohta teate avaldamisest ei ütle Lepingut üles, siis loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud oma tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks ja tunnistanud seega, et ei oma tingimuste muudatuste suhtes pretensioone. Lepingu punktis 10.5 nimetatud tingimused muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks ja osapooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

10.7. Lepinguga seonduv osapoolte vaheline teabevahetus toimub Kliendi poolt Minirent OÜ-le esitatud kontaktandmete kaudu.

10.8. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad osapooled eelkõige läbirääkimiste teel. Lepingust tulenevad vaidlused, mida osapooled ei suuda lahendada osapoolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei välista osapoolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.

10.9. Pooled kinnitavad, et on Lepingu ja selle lahutamatud lisad hoolikalt läbi lugenud, et kõik tingimused on arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

10.10. Lepingu muutmise kokkulepped on kehtivad üksnes juhul, kui need on sõlmitud kirjalikus vormis, v.a punktis 10.5 nimetatud muudatused. 

10.11. Leping jõustub selle allakirjutamisel Poolte poolt.